Шталагерхэм икIуэдыхьа Абазэхэ я щIалэхэр

Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу

Хэку зауэшхуэ лъэхъэнэм СССР-м иса лъэпкъ псоми ящхьэм мыгъуагъэ куэд кърикIуащ, а илъэсхэр мыкIуэщIыжын лъы нэпскIэ гъэнщIащ. Апхуэдэу гузэвэгъуэшхуэу щытащ Адэ Хэкужьым щыпсэу совет цIыхухэр иужьрейуэ зыхэта 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр.

А зауэ гущIэгъуншэр тхыдэм зэрыхэхуар ЕтIуанэ дунейпсо зауэущ. Абы и къежьапIэм щхьэусыгъуэ хуэхъуауэ ялъытэр 1939 нэмыцэ-фашистхэм Европэм ис языныкъуэ лъэпкъхэм иращIылIа зауэрщ. А лъэхъэнэм, Совет СоюзкIэ зэджэу щыта къэралыгъуэшхуэм, адыгэ щIалэхэри илъэс пщыкIуий ныбжьым нэса нэужь дзэм къулыкъу щрагъэщIэну ириджэрт.

.....

Файлы:


Комментарии 0

      Последние публикации

      Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

      Подписаться