13 декабря 2013 16:00

Адыгэ ныбжьыщlэ театр (Налшык)

Шинкубэ Бэгърат и «ЖылакӀэ» («Последний из ушедших») романым щыщ теплъэгъуэ

ХЬЭТӀОХЪУЩОКЪУЭ КЪАЗИЙ И ЦӀЭР ЗЕЗЫХЬЭ АДЫГЭБЗЭ ХАСЭ

Декабрым (Дыгъэгъазэм) и 13-м сыхьэтыр 12:00

ШыкӀэпшынэбзэм гур зэпегъазэ,
ЗыкъезгъэзэкӀмэ, адэжь жьэгужьу
Пшынэ дыкъуакъуэр жьэгу дэбзэрабзэщ,
КьысхуиӀуэтэжу лъэпкъым и гъуэгу...

Шинкубэ Бэгърат и «ЖылакӀэ» («Последний из ушедших») романым щыщ теплъэгъуэ

Джэгухэр: Бахъсэн къалэм и е-4-нэ курыт еджапӀэм и еджакӀуэхэр
Зыгъэувахэр:Нэгъуей Ахьмэд, Зеущэ Алёнэ, Къэныкъуэ Каринэ
Щагъэлъагъуэнур: ЩоджэнцӀыкӀу Алий и цӀэр зезыхьэ Къэбэрдей драм. театрым

Фыкъыдогъэблагъэ!

Комментарии 0

      Последние публикации

      Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

      Подписаться