21 мая 2015 10:00


Жъоныгъуак1эм и 21-рэм Шахэ к1эйм шъыгъо-ш1эжь мафэм фэгъэхьыгъэ фэ1о-фаш1эхэр щык1ощтых 0


1. Сыхьатыр 11:00-м Урыс-Кавказ заом хэк1одагъэхэмэ афэгъэхьыгъэ саугъэтым дэжь митингыр щежьэщт.
2. Шэхапэ Чъыгдахэм дэжь тхьалъэ1у щызэдаш1ынэу щызэрэугъоищтых.
3. Хым хэк1одагъэхэм ац1эк1э къэгъэгъэ блэрхэр хым хадзэщтых.
4. Мыгухьаблэ зыдэщытыгъэм щагъэуцугъэ мыжъо сыным дэжь митинг щык1ощт.


21 маягеноцидркврусско-кавказская войнагодовщинаКомментарии (0)


    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

    Вход Зарегистрироваться