МафIэщхьэтыхь: гъэрэ щIырэ зыхэкI махуэ - адыгэ илъэсыщIэ 0


Ныбжьэгъу лъапIэхэ!

Нобэ илъэсыщIэ дызытехьамкIэ дывохъуэхъу!

Фи унагъуэм гуфIэгъуэмрэ берычэтымрэ илъу, фыузыншэу етIанэгъэ пIалъэ Тхьэм фынигъэс!

ГуфIэгъуэ куэд илъэсыщIэм Тхьэм къуфхудигъакIуэ!

праздникиКомментарии (0)


    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

    Вход Зарегистрироваться