ККОО «Адыгэ Хасэ» -м къырегъэблагъэ адрей къэралхэм щыщ адыгэ ныбжьыщ1эхэр РФ-м и ищхьэ къэрал еджап1эхэм щеджэну.

Краснодар крайым и Общественнэ Организацэ Адыгэ Хасэр ядо1эпыкъу адрей къэралхэм щыщ адыгэ ныбжьыщ1эхэм я ищхьэ къэрал еджап1эхэм 1эщ1агъэ щызырагъэгъуэтынымк1э. Лэжьыгъэшхуэ ирагъэк1уэк1 нэхъыщхьэ еджап1эхэм къыщ1эпхыну 1эщ1агъэхэм щыгъуазэ щ1ынымк1э, абыхэм ущ1эхуэн папщ1э узыхуеину, зэф1эбгъэк1ын хуей 1уэхухэмк1э. Шыщхьэ1ум мазэм Тыркум деж а 1уэхугъуэм теухуа зэ1ущ1эхэр щек1уэк1ынущ.

Краснодар крайм и Адыгэ Хасэм и л1ык1уэ Саит Асият къыджи1ащ:

- Хамэ къэралхэм щыщ ныбжьыщ1эхэм 1эщ1агъэ щызэрагъэгъуэт Краснодар крайым и нэхъыщхьэ еджап1эхэм. Ахэм я нэхъыбэр Щамым (Сирием) щыщ щ1алэгъуалэхэрщ. Тыркум щыщ ныбжьыщ1эхэми къыщ1эупщ1эу щ1адзащ, ауэ ахэм я бжыгъэр иджыри хуабжьу мащ1эщ. Нэхъыбэу ахэр здеджэр Адыгей, Къабэрдей-Балкъэр республикэхэм я ищхьэ къэрал еджап1эхэращ. Мы гъэми ехъул1эныгъэшхуэ ди1экъым а 1уэхугъэм ехьэл1ауэ, дауэ абы дыхущ1эмыкъуами. Абы къыхэк1ыу дигугъэщ хамэ къэралхэм къик1а ныбжьыщ1эхэми, ищхьэ къэрал еджап1эхэми лэжьыгъэ ядедгъэк1уэк1ыну.

Сыт хуэдэ ищхьэ къэрал еджап1эхэм хамэ къэрал ныбжьыщ1эхэр къэзыщтэфынухэр? Сыт абы и лъэныкъуэк1э зыхуеинухэр?

Саит Асият: - Ахэр ищхьэ къэрал еджап1э лэщхэщ, куэд щ1ауэ хамэ къэрал щ1алэгъуалэр езыгъаджэхэрщ:

- Кубанский Государственный Университет,

- Кубанский Государственный Медицинский Университет Минздравсоцразвития России,

- Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,

- Кубанский Государственный Аграрный Университет,

- Кубанский Государственный Технологический Университет,

- Кубанский Государственный Университет Культуры и Искусств.

Псом япэу ныбжьыщ1эм и тхылъхэр иритын хуейщ илъэск1э здагъэхьэзыр курсым.

Абдеж абы щиджынущ урысыбзэр, абы къинэмыщ1ауэ 1эщ1агъэ къыхихам елъытауэ нэгъуэщ1 предметхэри (математикэ, физикэ, химия, биология къинэмыщ1хэр). Илъэск1э здагъэхьэзыр курсхэр ищхьэ къэрал еджап1эхэм псоми я1экъым, ауэ ар къиуха иужьк1э ныбжьыщ1эр езыр зыхуей ищхьэ къэрал еджап1эми зыкъигъэлъагъуэфынущ. Ик1и и къарур къызэрапщытэнур Урысейм ис адрей дэтхэнэ ныбжьыщ1эм хуэдэущ.

Илъэс къэк1уэнум ККОО Адыгэ Хасэм хамэ къэралхэм къик1а щ1алэгъуалэхэм папщ1э илъэск1э здагъэхьэзыр курсхэр пщ1эншэ зэращ1ын 1уэхугъуэхэр зэрызэф1агъэк1ын иужь итщ. А курсыр къауха нэужьк1э ищхьэ къэрал еджап1эм экзаменыншэу щ1эт1ысхьэфу хъуну дыщогугъ. Квотхэр зыгуэшынур УФ-м и посольствэмрэ федеральнэ министерствэмрэщ.

Мы илъэсым нэ1уасэ фыхуэтщ1ынщ пэщ1эдзэ илъэск1э здагъэхьэзыр еджап1эхэм . Ахэр Краснодар къалэм дэт ищхьэ еджап1эхэщ ик1и щаджынущ абдеж урысыбзэр.

Курсым уащтэн папщ1эк1э уи тхылъхэр щ1эплъхьэу и уасэри птын хуейщ. Тхылъхэр электроннэ почтэк1и ебгъэхь хъунущ. Мазэ тек1мэ тхылъ къыпхурагъэхь укъак1уэу уеджэнк1э ухьэзырыну.

Нэ1уасэ фыхудощ1 курсхэр здек1уэк1 ищхьэ еджап1ит1ым ныбжьыщ1эхэмрэ я адэ-анэхэмрэ 1эщ1агъэ зыхуейр къыхахынымк1э сэбэп къыфхуэхъунухэр.


Пычыгъуэхэр
Кубанский Государственный Университет
Кубанский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Туризма
Ищхьэ
къэрал еджап1эм и сайт
http://www.kubsu.ru/
http://www.kgafk.ru
E-mail
Тел.
(хамэ къэралхэм щыпсэу студентхэм узэрыдэлэжьэнур / отделым и унафэщ1ым)
Факс
pinkachenko@kubsu.ru
+7(861)240-50-60
(Лъэпкъ зэпыщ1эныгъэм и департамент - Пинкаченко Анатолий Васильевич)
+7(861)219-95-34
interdep@mail.ru
+7(861)275-08-76
(Хамэ къэралым къик1ауэ ирагъаджэхэм зэрыдэлажьэ отдел - Ляшко Елена Владимировна)
+7(861) 275-08-76
Здагъэхьэзыр курсым ущ1ыхьэн папщ1э узыхуэныкъуэну тхылъхэр
Электроннэ
адреск1э ебгъэхьын хуейщ узыхуеджэну 1эщ1агъэр иту тхылъ, паспортыр отсканированнэу напэк1уэц1 тхахэр псори, уи сурэт 3x4, уэрк1э нэхъ тынш адресыр Тыркум деж российскэ представительствэм ирагъэхьыну тхылъ укъезыгъэблагъэр (Стамбул, Анкара, Анталья)
Электроннэ
адреск1э ебгъэхьын хуейщ уеджэну ущ1эк1уэм и щхьэусыгъуэр, паспортым тха страницэхэр отсканированнэу, тхылъ уздеджахэм я копия, уэрк1э нэхъ тынш адресыр Тыркум деж российскэ представительствэм ирагъэхьыну тхылъ укъезыгъэблагъэр (Стамбул, Анкара, Анталья)
Ищхьэ еджап1эм уеджэн папщ1э узыхуеину тхылъхэр
1– курыт еджап1эр зэрыбухамк1э тхылъ 2– а тхылъым дэлъ оценкэхэр зэрытыр 3– щыхьэт тхылъ, ищхьэ еджап1эм уеджэнк1э хуит узыщ1, узэреджамк1э ику ит балыр къигъэлъагъуэу
1– курыт еджап1эр зэрыбухамк1э тхылъ 2– а тхылъым дэлъ оценкэхэр предметхэмк1э зэрытыр 3– щыхьэт тхылъ, узэреджамк1э ику ит балыр къигъэлъагъуэу, ищхьэ еджап1эм уеджэнк1э хуит узыщ1
Общежитие и1эщ, илъэсым техуэр, сом / $
Зыгъэхьэзыр курсым еджэхук1э здэпсэуну щ1ып1эм
(19.000 с. / ~ 680 $)
(23.000 с. / ~ 800 $)
Иуасэуи и1эщ
Илъэсым хуэзыгъэхьэзыр факультетым техуэр
42.000 с. / ~ 1.500 $
44.000 с. / ~ 1.600 $
Документхэр щебгъэхьын хуейр
Фок1адэм и к1эм нэс
Жэпуэгъуэм и к1эм нэс

Псэуп1эм ехьэл1а упщ1эхэмк1э хэт зызыхуагъазэ хъунур?

Саит Асият: - Илъэс къэс студентхэр нэхъыбэ зэрыхъум къыхэк1к1э мы гъэм здэпсэун я1экъым. Ауэ КГУ Физической культуры, Спорта и Туризма еджап1эм мащ1эу и1эщ.

Япэхунк1э, псэуп1э ягъуэтыхунк1э общежитие кърет, Адыгэ Хасэри дэ1эпыкъуэгъу къахуохъу. Иджыпстук1э дэ долэжь ищхьэ еджап1эхэм теухуауэ тхыгъэхэм, урысыбзэр яджа нэужь здеджэну еджап1эхэм.

Урысейм еджак1уэ я бынхэр ягъэк1уэн папщ1э анэ-адэхэм яц1ыхупхъэ упщ1эхэм жэуап етын, псалъэм папщ1э: Дапщэ иуасэ хьэпшып зыхуэныкъуэр? Ц1ыхум и хуэ1ухуэщ1эр дапщэ иуасэ?

Еджап1эр къэзымыуха щ1алэгъуалэхэм, иджыри 1эщ1агъэ къыхэзымыхахэм чэнджэщэгъу дахуэхъуфынущ интернетк1э. А интернетыр къызэрагъэпэщащ Краснодар дэс щ1алэгъуалэ гупым. Абы хэтщ Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэр. Ахэр сыт хуэдэ упщ1эк1и чэнджэщэгъу къыфхуэхъуфынущ. А упщ1эхэр евгъэхьыфынущ:

http://www.facebook.com/groups/Returning111/#!/groups/Returning111/


Иджыпсту дэ долэжь Урысейм еджак1уэ къэк1уэнухэм псоми зы системэм тету зэрыкъызэрытхуагъэзэнум. Дэ ди лъэныкъуэк1э яжет1эфынущ Сочи, Маекъуапи, Налъшыки, Черкесски я1э лъэк1ыныгъэхэр.

А хъыбархэр дэ ядгъэщ1энущ щ1алэгъуалэ гупым. Къэфтххэ. Псоми жэуап фэттынущ.

Абы ипкъ итк1э ди щ1алэгъуалэм я къэк1уэным дауэ уеплърэ?

Саит Асият: - Япэрауэ – 1эщ1агъэ яхуэфэщэн зэрагъэгъуэтынымк1э. Ет1уанэрауэ – щ1алэгъуалэр дихьэхын хуейщ хамэ къэралхэм я экономикэмрэ культурэмрэк1э зэпыщ1а хъунумк1э.

Урысейм щеджэ щ1алэгъуалэхэм 1эщ1агъэм нэмыщ1 зэф1эк1 я1энущ Кавказым и дахагъым, абы щыпсэухэм нэ1уасэ зыхуащ1ыным, унагъуэ щаухуэным.

Псом нэхърэ нэхъыщхьэр аращи, а программэм ди адыгэ щ1алэгъуалэ дунейм щызыбгырыдзар нэхъ гъунэгъу зэхуещ1, ди къэралым и блэк1ар, адыгэхэм я хэкум и къек1уэк1ык1ар нэхъ кууэ зырагъащ1э.

Сэ сыхуейт ахэр псори къыдэхъул1эну, ди лъэпкъыгъэм и к1эр зэрыухыр иджыпсту тлъагъужыну.

Нобэ ф1ыщ1эшхуэ хузощ1 КГУФКСТ и еджак1уэхэм, КубГУ и 1этащхьэхэм.

Тыркум къик1ыу ди деж къэк1уа адыгэ сабий гупыр къыщык1уам презентацэ ВУЗым иригъэк1уэк1ам. 

Комментарии 0

   Последние публикации

   Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

   Подписаться

   Здравствуйте!
   Новости, оперативную информацию, анонсы событий и мероприятий мы теперь публикуем в нашем телеграм-канале "Адыгэ Хэку".

   Сайт https://aheku.net/ продолжает работать в режиме библиотеки.