Дунаэм тет си Адыгэхэмэ афэсэгъахьы!

Дунаэм тет си Адыгэ Лхепкъ лъап1эхэм ре дунаэ мыслымэнхем ре я нэк1мэзэ байрам мафэхэр лъытэ я фэсэш1ы, я фэсэгъэлъап1э. Аллахь-ы шъухом сихэку рэ силъэпкъы ре зэфихьыжыным ти нэк1мэзэ байрамэр сэбэб фиш1ынджэ селъэ1у.
Дунаяэм тет ти Адыгэ лъап1эхэр, шъуи нэ1у, шъуигу шъуихэкуджэ шъугъэзэж. Адугэ хэкуэр зэрэшъуиэр зыщышъумгъэгъупщ.

Тихэкуж лъап1э ис тикъощ бланэхэр, тищыпхъу дахэхэр, шъуик1оак1э зэрикъурэм фэдиз шъуихэку шъущыбэгъожь. Дэхагъэ шъухэлъэу, шъумамурэу, Тхьар къышъуфэусэу дунаэ шъухом тэтыгъо шъухо щышъуэгъот.
Силълъэпкъырэ сихэкурэ зэфэсыжы фэ...
Брамкъо Алаудин. / Бандырма

Комментарии 0

      Последние публикации

      Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

      Подписаться