Нанум и бза - язык малышей

АдыгэбзэкIэ гъэпса интерактивнэ мультимедийнэ зэреджэн дэIэпыкъуэгъу (Интерактивное мультимедийное учебное пособие на кабардино-черкесском языке)

Нанум и бза - язык малышей

Тхылъым мыпхуэдэ щхьэхуэныгъэхэр иIэщ: дэтхэнэ зы хьэрфми (псалъэми) я гъэIукIэм утеIущIэрэ къытебгъэзэжурэ уедаIуэ, уеплъ хъуну ухуащ. Ар зэхэлъхьа хъуащ мы щIыкIэм тету.

Япэу, адыгэбзэм и макъхэмрэ ахэр зыхэту къакIуэ псалъэхэмрэ я гъэIукIэхэмрэ я тхыкIэмрэ уэзыгъащIэ «Адыгэбзэ макъылъэ» IыхьэкIэ къыщIедзэ. Мыбы адыгэбзэм ейм нэмыщI хамэбзэхэм къыхиха, зэщхь макъ гъэIукIэ зыхэт мы псалъэхэм я щапхъэхэри къыщыхьащ. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ: «Ё ё «ёл-кэ», О о «ор-ден, Р р «ра-ке-тэ»; Ю ю «Юрэ», Я я «яслъэ» жыхуиIэхэр, нэгъуэщIхэри.

ЕтIуанэу, упщIэ-жэуап щIыкIэу (диалогыу) тха сабий усэ гъэудэIу «КIутIэ» / «ПIытIэ» жыхуиIэхэмкIэ къыщIедзэ.

Ещанэу «Бабыщ», «Къаз шыр», «Щынэ», «Нау» (Джэду»), «Хьэпшыр», «Адакъэ», «Джэд», «Къанжэ», «Бзу», «Гуэгуш», «Дыгъэеджэ» (I, II); «Жэм», «Шыд кIылу» («ШыдыщIэ»), «Джэджьей», «Бажэ», «Дыгъужь», «Мыщэ», «Барс», «Мэз джэду» жыхуиIэ сабий усэхэр щызэкIэлъыхьащ.

 ЕплIанэу, зы авторей псынщIэрыпсалъэ «Дзыгъуэмрэ Джэдумрэ», усэ цIыкIу «ПыIэ» жыхуиIэхэр къыкIэлъокIуэ. 

Етхуанэу, иужь Iыхьэм, балигъхэм яхуэгъэза «Жьы зумыщI, ди анэ!»,

«Iуащхьэмахуэ», «Дыгулыбгъуей», «Хэку» усэхэм я тхыкIэхэмрэ гъэIукIэхэмрэкIэ къыпещэ.

Проектыр зэхэзылъхьар, адыгэ алфавитым и макъылъэ псалъэхэр, усэхэмрэ псынщIэрыпсалъэмрэ зытхар, икIи ахэр езым и макъкIэ къеджэжу зыгъэIур доцент Абазэ Албэчщ. ЦIыхубз макъкIэ адыгэ алфавитым къеджэр КъарэцIыкIу Илькайщ. Сабий усэхэмрэ псынщIэрыпсалъэмрэ адыгэбзэкIэ къеджэр Абазэ Инарэщ.

Мультимедиехэр зэхэзылъхьар, тхылъыр зэзыгъэзэхуар, зэрытрадзэным хуэзыгъэхьэзырар Абазэ Албэчщ, ахэм я гъэIукIэр зыгъэпсар Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ центрым и лэжьакIуэ Късал Арсенщ.  Студием адыгэбзэкIэ макъхэр тешэным елэжьар Озтюрк Мухьэррэмщ. Иллюстрацэхэмрэ тхылъым и теплъэмрэ зыгъэхьэзырар Пщыгъусэ Айтэчщ. Iуащхьэмахуэ сурэт тезыхар Мокаев Тенгизщ. Сурэт макетхэм елэжьыжар Къардэн Умарщ.

Скачать «Нанум и бза»


Комментарии 2

 1. Щ1алэф1  06 июня 2016, 17:57 0
  Афэрым жызо1э ар къыдэзыгъэк1ам! Фи 1уэху ф1ы ирик1уэ, узыншэн Тхьэм къывит! Иджы ар къыздэпщэхуфынэр тщ1атэмэ, псори и п1эм иувэжат!! уэхуф1хэр Тхьэм къыфщ1игъахъуэ, махуэф1хэт Тхьэ къывит!!!
  1. Мыр электроннэ проектщ. Мыр ящэкъым, мыр скачать пщIыуэ уи компьютерым щыщIэбгъэнэн хуейуэ аращ. Сурэт утеIущIэурэ усэ кIэщхэм уедэIуэфынущ. НэхъыфIыжу
  Последние публикации

  Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

  Подписаться

  Здравствуйте!
  Новости, оперативную информацию, анонсы событий и мероприятий мы теперь публикуем в нашем телеграм-канале "Адыгэ Хэку".

  Сайт https://aheku.net/ продолжает работать в режиме библиотеки.