20 марта 2014 15:00

Джэгурэш

КВН на адыгском языке

Хьэтlохъущокъуэ Къазий и цlэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэ

ПщIэ зыхуэтщI ди ныбжьэгъуфIхэ!

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и гуапэу фыкърегъэблагъэ гъатхэпэм и 20-м, сыхьэтыр 14-м Къэбэрдей-Балъкъэр Къэрал ут гъэлъэгъуапIэм (ГКЗ) щекIуэкIыну «Джэгурэш» зыфIэтща къэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я джэгу зэпеуэм

Зэпеуэм хэтынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт еджапIэхэм я епщIанэ-епщыкIузанэ классхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр. Мыр япэ джэгу зэпеуэщ. А зэпеуэм къыхэжэныкIхэр гъэм и кIэм зэхуэдгъэзэжынущ, «Джэгурэш»-м и бжьэгъуэм щIэбэнын щхьэкIэ. Мы япэрей джэгу зэпеуэр зыхуэгъэпсар Адыгэ тхыбзэм и махуэрщ. Иребзэрабзэ ди адыгэбзэ дахэр. Адыгэр псэуху бзэри псэунущ!

Комментарии 4

 1. Дадэ Тембот  19 марта 2014, 21:14 0

  Нэгурэши Джэгурэши

  Я джэгушхуэм сыщIохъуэпс,

  ХъуапсэнэIурэ Iэмалыншэу

  ПIэм си закъуэ сыщозэш.

  Сэ си лъакъуэр къыздэбзамэ

  А ут лъапIэм сынэсынти,

  Си гушыIэ яхэздзэнт,

  Дзей сымыхъуми адыгэлIым

  И щэн бзыгъи яхэздзэнт.

  Сэ слъэкIынур нобэ арщи

  Зэхыхьэшхуэм сывохъуэхъу,

  СигукIэ щIалэ cыфщыжащи,

  Адыгэбзэр зэIэпыфх!

   

 2. Щоджэнокъуэ Адемры  19 марта 2014, 21:25 0

  Адыгэм и псэр хэкIынукъым и бзэр Iурылъыху. Лъэпкъыр уахътыншэ дыхъуну дыхуеймэ,

  мычэму  ди бзэм къыхэужьгъэ псалъэ ежьужь - псыхьэлъахуэхэр пхъэIэбжьанэ инкIэ хэдгъэкъэбзыкIын хуейщи, маржэ, 

  АпхуэдизкIэ ди бзэм лей къытохэри, поэт ныкъуэ гуэрхэм мыпхуэдэ лъагъуныгъэ сатырхэр

  къытхаутIыпщхьэ:

   

          МЫШЭЖЬ ПОШОЛ НА КЪАЗГЪЭХЪУПIЭ

          ДЛЯ ОБЪЯСНЕНЭ С ПАЛЪТО ПЛЪЫЖЬ.

         ОНА САКАЗАЛА: "УИ ЖЬЭР IУПIЭ -

         Я НЕ ХОЧУ УЭ ПХУЭДЭ ЛIЫЖЬ!"  

         МЫШЭЖЬ И ЖЬЭЖЬЫР IУРЫХУАУЭ,

       СИ ДЕЖ МОЛЯЩИЙ ВЗГЛЯД КЪИДЗАЩ...

 3. Хуабжьу,  фимахуащ "Джэгурэш"-м хэтхэм! Бзэр зэдгъэщ1эжу, Хабзэр зыхэтлъхьэжмэ, Адыгейр (Адыгэ Хэкур) зэф1эувэжынущ! Бзэр, Хабзэр, Хэкур, Тхьэр Зыщ!

 4. Тимур  10 июля 2014, 11:12 0

  Даурхэ я Жэхьэфэрым

  Афэрымыр ену къелъыхъу,

  Псэлъыхъу щауэм захибжэжауэ,

  Илъэс  80-м иредзэ пщэхъу.

  Зы жэщым зы тхылъ етхыфри,

  Нэху щымэ, къыдегъэк1ыф,

  Пк1элъеишхуи уафэм нэсыну,

  Хьэпэнэсхэм хуегъэувыф!

  Къантемырхэ я Тыркубии

  И къалэмыр къытхуегъэдалъэ,

  Хьэф1ыц1эр имыгъэбийми,

  Трамыдзэ "Адыгэ псалъэм".

  Ди гушы1эр жыхуэс1э тхак1уэхэм

  Емык1уу къремылъытэ,

  Я зэчийхэм лъатэу къещак1уэхэм

  Я бзэгухэр иремыубзытэ!

  Последние публикации

  Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

  Подписаться

  Здравствуйте!
  Новости, оперативную информацию, анонсы событий и мероприятий мы теперь публикуем в нашем телеграм-канале "Адыгэ Хэку".

  Сайт https://aheku.net/ продолжает работать в режиме библиотеки.