Комментарии 2

  1. К1ЫТ1ЭХЭ АХЬЭМЭДИКЪУЭ ТИМУР, упсэу, утхъэж! АДЫГЭ ХЭКУМ и ПСЭМ УЭРЭД къырезгъэшхэм уахэхьащ! ТХЬЭМ гуэщ1аф1э гъащ1э к1ыхь уищ1! Уи НЭГУМ гуэпагъэ къощ! ДИ НЭХЪЫЖЬ, ЗИ ХЬЭДРЫХЭ МАХУЭ ХЪУНХЭМ Я УЭРЭД 1УЭК1ЭР, ди ДЕЖ къынэзыхьэсхэм, ТХЬЭР зыхуэупсахэм уащыщщ!
  2. Тхьауегъэпсэу Тимур, ти бэрэскэшхо пчыхьэ къэбгъэдэхагъ! Тхьам дахэу бэрэ дунаим утрегъэт!
    Последние публикации

    Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

    Подписаться