Гъатхэ Джэгу - Новое видео Хатти 3хаттиджегуклипмузыкаджегуКомментарии (3)

  1. инал  03 мая 2015, 01:08   0
    Хатти уэхьэхьей емынэжьхэ
  2. Шордэн  03 мая 2015, 17:08   0

    Ек1ущ1, ддэгъуэщ1 фи макъамэхэр!

  3. Уарп  03 мая 2015, 21:08   0

    Мыр тэ ти непэрэ классика!!! Дахэ!!! Шъузэры1ыгъ!!! Ш1ызэры1ыгъымэ бэ жъгъэхъэт!!! Тэ шъутэдэ1у, лъытагъэ шъуфэтэш1ы!!! Шъэ тэшъэгъэгуш1э, ти Адыгэ лъэпкъ и куц тэшъэгъэлъэгъу!!! Хъярк1э к1алэхэр!!!


Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Вход Зарегистрироваться