Комментарии 3

 1. инал  03 мая 2015, 01:08 0
  Хатти уэхьэхьей емынэжьхэ
 2. Шордэн  03 мая 2015, 17:08 0

  Ек1ущ1, ддэгъуэщ1 фи макъамэхэр!

 3. Уарп  03 мая 2015, 21:08 0

  Мыр тэ ти непэрэ классика!!! Дахэ!!! Шъузэры1ыгъ!!! Ш1ызэры1ыгъымэ бэ жъгъэхъэт!!! Тэ шъутэдэ1у, лъытагъэ шъуфэтэш1ы!!! Шъэ тэшъэгъэгуш1э, ти Адыгэ лъэпкъ и куц тэшъэгъэлъэгъу!!! Хъярк1э к1алэхэр!!!

  Последние публикации

  Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

  Подписаться