Petition "Çerkes Soykırımını Tanıyın - Recognise Circassian Genocide"

(in Turkish, English & Russian)

151. yılında Çerkes Soykırımının tanınması ve Çerkes halkının sorunlarına çözüm bulunması taleplerinin Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili organlarına iletilmesi amacıyla bir imza kampanyası başlatılmıştır. “Çerkes Soykırımını Tanıyın – Recognise Circassian Genocide” başlığıyla başlatılan kampanyayla aynı zamanda Çerkes Soykırımının kamuoyunda daha görünür kılınabilmesi amaçlanmaktadır.

Change.org sitesi aracılığıyla toplanacak olan dijital imzalar ve dernek etkinliklerinde toplanacak ıslak imzalar çeşitli kanallardan ilgili yerlere ulaştırılacak, imza kampanyasında kullanılan metin aynı zamanda 21 Mayıs günü bir basın açıklamasıyla kamuoyuna sunulacaktır.

Çerkes Soykırımının tanınması ve haklı taleplerimizin kabul edilmesi için sesimize ses katın!

Kampanyamıza katılın!

 

LETTER TO

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği (Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Çerkes Soykırımını Tanıyın - Recognise Circassian Genocide

Çerkesler Rusya İmparatorluğu tarafından 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 20. yüzyıl başlarına kadar uygulanan, sistematik ve planlı kitlesel imha politikalarının sonucunda soykırıma uğratılmış, sürgüne zorlanmışlardır. 21 Mayıs 1864 bu soykırım ve sürgünü simgeleyen gündür. Bu tarihle özdeşleşen ve yaklaşık 1,5 asır devam eden soykırım ve sürgünün ardından Avrupa ve Asya’da geniş bir coğrafyaya dağıtılan Çerkesler bugün Türkiye dâhil bütün Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok dünya ülkesinde varlıklarını devam ettirme mücadelesi vermektedir.

Soykırımdan kurtularak anayurtlarında kalabilen az sayıdaki Çerkesin torunları bugünkü Rusya Federasyonuna bağlı iki ayrı idari bölgenin parçası olan üç farklı cumhuriyette birbirlerinden kopuk olarak yaşamaktadır. Özellikle son birkaç on yıldır Rusya Federasyonu’nda artarak devam eden merkezileşme ve otoriterleşme eğilimiyle birlikte, anayurtları Çerkesya’da yaşayan Çerkeslerin varlıkları gittikçe daha fazla tehditle karşılaşmaktadır. Eğitim dâhil olmak üzere her türlü kamu hizmetlerinden dışlanan Çerkesce, sosyal statüsünü de kaybetmiş ve hâkim dil Rusçanın gittikçe artan baskısı nedeniyle, özel önlemler alınmadığı sürece kaçınılmaz olarak anavatanında da ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır.

Bütün bunlara karşı kimlik mücadelesi veren Çerkesler anavatanlarında sürekli olarak artan bir baskıyla karşı karşıya kalmakta, sivil toplumun ve örgütlenmenin önündeki engeller artarak devam etmektedir. Çerkes aktivistlere yönelik yıldırma faaliyetleri özellikle “2014 Soçi Soykırım Olimpiyatları” öncesinde zirve yapmış ve bugün de aralıksız olarak hukuksuz uygulamalar şeklinde devam etmektedir. Ayrıca, Rusya Federasyonu dışından anavatanına gitmek isteyen Çerkesler de pek çok keyfi ve hukuksuz uygulamaya maruz kalmakta ve çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Türkiye’de yaşayan Çerkesler asimilasyon girdabı içinde sürüklenmekte, azınlıklara sağlanan göstermelik seçmeli anadil derslerinden dahi faydalanma konusunda sıkıntılar yaşamakta, yurttaşı oldukları ülkede hiçbir kamusal alanda söz sahibi olamamaktadır. Milyonlarla ifade edilen etnik Çerkesin yaşadığı Türkiye’de Çerkesce tamamen kaybolmak üzeredir ve azınlık dillerinin kaybolmamasına yönelik özel politikalar ve programlar geliştirilmediği ve bunlar titizlikle uygulamadığı sürece kısa süre içinde yok olması kaçınılmazdır.

Bütün bu nedenlerden dolayı,

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na, Federal Konseyi Başkanlığı’na ve Devlet Duması Başkanlığı’na çağrımızdır;

- Çerkes soykırımı bütün ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla birlikte resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir,

- Bugün Rusya Federasyonu içinde Adigey Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Krasnodar Kray’da birbirinden kopuk Federal birimlerde yaşayan Çerkes halkının Rusya Federasyonu Anayasasında da bulunan özyönetim hakkı kabul edilmeli ve tek bir Federal birimde birleştirilmelidir,

- Kamusal alanda Çerkescenin Rusya Federasyonu Anayasasında da belirtildiği gibi Rusça ile eşit statüde kullanımının önündeki bütün engelleri kaldıracak her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal önlem alınmalı, Çerkesceye itibarı iade edilmelidir,

- Çerkesya’da örgütlenme özgürlüğünün önündeki her türlü engel kaldırılmalı, sivil toplum ve aktivistler üzerindeki her türlü hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir,

- Suriye’de devam etmekte olan savaşın mağduru olan Çerkeslerde somutlaşan anavatana dönüş hakkı yerel ve federal yasal düzenlemelerle güvence altına alınmalı, Çerkeslerin anavatanlarına dönüşleri önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır.

- Çerkes soykırımında rolü olan bütün tarihi kişiliklerin isimleri her türlü kamusal alanlardan kaldırılmalıdır.

Türkiye ve tüm dünya devletlerine çağrımızdır;

- Özellikle Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri Çerkeslerin etnik varlığını ve Çerkes soykırımını tanımalıdır,

- Çerkeslerin Rusya Federasyonu’ndan taleplerinin kabul edilmesini zorlayıcı girişimlerde bulunmalıdır,

- Çerkeslerin, Soykırımın tanınmasından kaynaklanacak haklarının kullanımını kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır,

- Çerkeslerin yaşadığı ülkelerde varlıklarını güvence alacak uygulamalar ivedilikle geliştirilmelidir.

Dünya halklarına çağrımızdır;

Sesimizi duyan bütün dünya halkları, adalete inanan bütün birey ve gruplar; bir soykırımın kendi topraklarından sökerek başka halklara yakınlaştırdığı Çerkesleri haklı mücadelelerinde destekleyin, seslerine ses katın!

Soykırım bir insanlık suçudur!

Asimilasyona ve inkârcılığa hayır!

Yaşasın halkların kardeşliği!

_______________________________________________

As a result of the systematic mass destruction carried out by the Russian Empire from the mid 18th century to the early 20th century, Circassians were subjected to genocide and expulsion from their homeland. May 21, 1864 is the date that symbolizes this genocide and expulsion. Circassians, who were scattered over a large part of the European and Asian continents following the genocide and expulsion which is identified with this date and have lasted for 1,5 centuries, are still struggling for survival in many countries around the world, primarily in the Middle East, including Turkey.

The descendants of few Circassians who were able to survive the genocide and stay in their homeland are living apart from each other in three different republics, which are parts of two major administrative and territorial entities of the Russian Federation. Along with the tendency towards centralization of power and authoritarianism reigning in the last few decades throughout the Russian Federation, the existence of the Circassians living in their ancestral territories is increasingly threatened. The Circassian language, being excluded from all public services, including education, lost its social status, and because of the ever increasing pressure of the Russian language, will soon undergo a serious risk of extinction if not taken special measures.

Circassians struggling for their identity against these problems in their homeland are facing ever-increasing pressure, and the obstacles to the creation of an organized civil society are increasing day by day. Intimidation of Circassian activists has reached its climax before the “2014 Winter Olympics in Sochi, the land of Genocide" and has been continuing today in the form of misconduct. Moreover, Circassians who wish to return to their homeland from abroad are subject to arbitrary and illegal actions and face various obstacles in its path.

Circassians living in Turkey are in the quagmire of assimilation and have difficulties even with using their right to the selective lessons of mother tongues offered to national minorities at schools, and have no right to have their word in any public spheres. In Turkey, where there are millions of ethnic Circassians, the Circassian language is on the verge of extinction, and it will inevitably disappear in the near future unless special programs aimed at preserving the languages of ethnic minorities are developed and applied with due thoroughness.

Taking all the above reasons into consideration;

We urge the Presidential Administration of the Russian Federation, the Federal Council and the Chairman of the State Duma to:

- Recognize the Circassian genocide officially with all its economic, social, and political outcomes andapologize,

- Recognize the right to self-government, stated in the Constitution of the Russian Federation, of the Circassian people living in the Russian Federation, separated from each other in entities including the Republic of Adygea, the Republic of Karachay-Cherkess, the Republic of Kabardino-Balakaria, and Krasnodar, and form a united federal administrative-territorial unit,

- Take all economic, social and political measures to remove all obstacles to the use of the Circassian language equally with the Russian language, as specified in the Constitution of the Russian Federation, and return the Circassian language its dignity,

- Eliminate all obstacles to the right to organize and to the freedom of civil society in Cherkessia, and stop all illegal actions against citizens and activists,

- Secure the right of Circassians to return to their homeland by local and federal legislative regulations, and removed all obstacles to the return of the Circassians to their homeland, a problem visible in the case of the Circassians who are the victims of the ongoing war in Syria,

- Remove the names of historical figures that played roles in the Circassian genocide from public places.

We urge the government of Turkey and the rest of the world states to:

- Recognize the ethnic identity of the Circassians, in particular in Turkey and Middle East countries where Circassians live in large concentrations, and the Circassian genocide,

- Make an effort to make the Russian Federation meet the demands of the Circassian people,

- Take measures to facilitate the use of the rights of Circassians arising from the recognition of the genocide,

- Immediately develop programs to preserve the identity of the Circassians in the countries where Circassians live.

We urge the peoples of the world, and all individuals and groups who believe in justice to:

- Support Circassians, who the genocide scattered out of their homeland and made closer to other peoples, in their fight for their rights, add your voice to their voices!

Genocide, a crime against humanity!

No to assimilation and denial!

Long live the brotherhood of peoples!

_______________________________________________

В результате политики систематического массового уничтожения, проводимой Российской Империей с середины XVIII до начала XX века, черкесы подверглись геноциду и изгнанию со своих земель. 21 мая 1864 года – дата, символизирующая эти знаковые события. После отождествляющегося с этой датой геноцида и изгнания, длившегося почти полтора века, черкесы, разбредшиеся по большой части европейского и азиатского континентов, сегодня продолжают борьбу за выживание во многих странах мира, в большинстве своём сконцентрировавшись в странах Ближнего Востока, включая и Турцию.

Потомки тех немногих черкесов, которые смогли спастись от геноцида и остаться на своей родине, сегодня живут отдельно друг от друга в трёх разных республиках, представляющих собой части двух крупных административно-территориальных образований Российской Федерации. Вместе с тенденцией централизации и авторитаризации власти, продолжающей расти в последние десятилетия в Российской Федерации, существование черкесов, проживающих на своих исконных территориях, все больше и больше подвергается опасности. Черкесский язык, вытесненный из всех государственных учреждений, включая образовательные, утерял свой социальный статус, и из-за постоянно возрастающего давления русского языка в скором времени подвергнется серьёзному риску исчезновения, если не будут приняты особые меры.

Несмотря на это, продолжающие борьбу за свою самобытность черкесы на своей земле сталкиваются с постоянно растущим давлением, а препятствия на пути создания гражданско-правового общества с каждым днём становятся всё больше. Деятельность по запугиванию черкесских активистов достигла своего апогея перед «Поддержавшей Геноцид Черкесов Зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи» и продолжается по сей день в виде неправомерных действий. Также черкесы, желающие вернуться на свою родину из-за границы, подвергаются неправомерным действиям и сталкиваются с различными препятствиями на своём пути.

Живущие в Турции черкесы попали в трясину ассимиляции и испытывают трудности даже с изучением своего родного языка, предлагаемого для видимости национальным меньшинствам в виде одного из выбираемых предметов, и, будучи полноценными гражданами страны, не имеют права слова ни в одном из её государственных институтов. В Турции, где проживает этнически черкесское население, исчисляемое миллионами соотечественников, черкесский язык находится на грани исчезновения, и, если не будут разрабатываться и применяться с должной педантичностью специальные программы, направленные на сохранение языков национальных меньшинств, то его исчезновение в скором времени неизбежно.

На основании всех указанных выше причин

Наш призыв к Администрации президента Российской Федерации, Совету Федерации и Председателю Государственной Думы:

- Геноцид черкесов должен быть официально признан со всеми его экономическими, социальными и экономическими последствиями и должны быть принесены официально извинения,

- Должно быть признано указанное в Конституции Российской Федерации право на самоуправление черкесского народа, проживающего в Российской Федерации в отделённых друг от друга субъектах - Республике Адыгея, Республике Карачаево-Черкессия, в Республике Кабардино-Балакария, в Краснодарском крае, и он должен быть объединён в рамках одной федеральной административно-территориальной единицы,

- Должны быть приняты все экономические, социальные и политические меры для устранения всех препятствий, мешающих использованию в государственном секторе черкесского языка в одинаковом с русским языком статусе, как это указано в Конституции Российской Федерации, черкесскому языку должна быть возвращена его сила,

- Должны быть устранены все препятствия на пути свободы организациигражданско-правового общества в Черкессии, должны быть прекращены все неправомерные действия против граждан и активистов,

- Право черкесов, ставших жертвами продолжающейся войны в Сирии, вернуться на свою родину должно быть закреплено местными и федеральными законодательными постановлениями, должны быть устранены все препятствия на пути возвращения черкесов на свою родину,

- Имена всех исторических личностей, сыгравших роль в геноциде черкесов, должны быть удалены из общественных мест.

Наш призыв к правительству Турции и всех остальных стран мира:

- Необходимо признать этническую самобытность черкесов и геноцид черкесов в особенности в Турции и странах Ближнего Востока, где черкесы проживают в большой концентрации,

- Нужно приложить усилия, чтобы заставить Российскую Федерацию принять требования черкесского народа,

- Должны быть приняты меры, облегчающие использование черкесами прав, проистекающих из признания геноцида,

- Страны, в которых проживают черкесы, должны незамедлительно разработать программы по сохранению самобытности черкесов.

Наш призыв к народам всего мира:

Народы всего мира, услышавшие наш голос, каждый человек и сообщество, если верите в справедливость, поддержите черкесов, которых геноцид заставил покинуть свои исконные земли и сделал родными для многих народов, в их правой борьбе, добавьте свой голос к их голосам!

Геноцид – преступление против человечества!

Нет ассимиляции и отрицанию!

Да здравствует братство народов!

 

change.org

Последние публикации

Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

Подписаться

Здравствуйте!
Новости, оперативную информацию, анонсы событий и мероприятий мы теперь публикуем в нашем телеграм-канале "Адыгэ Хэку".

Сайт https://aheku.net/ продолжает работать в режиме библиотеки.