Зы лъэпкъым езым хуэмыщIэр нэгъуэщIым къыхуищIэнукъым.

Bir halkın kendi gücü ile yapamadığını başkaları onun adına yapmaz.

Дунейм хабзэу щызекIуэр мыращ;
Зы лъэпкъым езым хуэмыщIэр нэгъуэщIым абы къыхуищIэнукъым.
КъыхуищIэу щытмэ абы зы щыуагъэ хэлъщ, Iэмал имыIэу зы гупщысэ гъэпщкIуа къуэлъщ.
Нобэ ди лъэпкъым и Iуэхур щIагъуэкъым пэжыр жытIэнумэ.
Лъэпкъым зы къару иIэкъым, зы организацэ иIэкъым. 
Къэхъу къащIэм адыгэм и нэкIэ еплъу дэ къыдэзэгъыр къыхэзыхын абы и телъхьэ хъун зы зэгухьэныгъэ диIэкъым.

Мы лъэпкъым и парламентщ жытIэу къэтлъытэ дунейпсэу адыгэ хасэр, нобэ Iуэху жиIэу зиужь итхэм уеплъмэ, дэ дызэрыгугъамрэ абы зырахуэмрэ зыкIэ зэрызэтемыхуэр къэплъагъунущ занщIу.
Сыту дахэу зэфIэвгъэкIа мы олимп джэгухэр жиIэу москва дэсым еубзэныр абы къалъысыркъым.
«Адыгэ лъэпкъ Iуэху зезыхуэхэм дыпэувыну ахъшэ къыдефт» жиIэу москва елъэIуныри къалысыркъым,псэури лъэныкъуэ егъэзи емыкIущ ар.
Ари ирмыкъужу хэсащхьэм хэт нэгъуэщI къэрал хасэхэм ямыщIэхэу, абы я цIэкIэ унафэ къищтэу «дэращ мы лъэпкъым и цIэкIэ утыку итыр, адрехэр псэури мыхъумыщIэ гупщ» жиIэну, ари къылъысыркъым икIи къекIуркъым.

АдэкIэ зыбогъазэри нэгъуэщI гуп гуэрхэр итщ утыкум, и Iэпэр хэт иIыгъми и къуагъым хэт къыкъуэтми умыщIэу, я лэжьыгъэхэм гурыщхъуэ щапхъэр гъунэжу къыщыплъагъу.
Ахэри зэпымыу мча’м мыр ищIащ мор ищIащ жаIэурэ, утыку илъ къуэншагъэхэм мыхъумыщIагъэхэм теуджыхьурэ езыр зыхуем дырашэлIэну иужь итхэщ.

КIэщу жыпIэмэ, лъэныкъуитIыми зым адрем и къэншагъэр къигъэлъагъуэурэ езым я гупщысэкIэр захуэу "къытщагъэхъуну" иужь итхэщ.
Пэжыр жысIэнщи мыхэм зыр щымыIэмэ адрери щыIэнукъым, тIури зыр зым и къуэншагъэм хуеныкъуэуращ утыкур яIыгъыфын папщIэ.

Ауэ псэуми къащыгъупщэр мыращ :
Уи щIыб лъэпкъыр къыдэмытмэ, къепхьэжьа Iуэхур лъэпкъым къыбдимыIыгъмэ уздынэсын щыIэкъым.
Дэ ди Iуэху дэкIынумэ, ди къару дыщыгугъыжу дэ езым зэфIэтхын хуещ, нэгъуэщIым къытхуищIэн щыIэкъым.Мыр нобэ къыдгурыIуауэ щытын хуещ дунейм къыщыхъу къыщыщIэмкIэ.
Амэрикан политикэ мыхъумыщIэхэм дызынихьэсын зэрыщымыIэм хуэдэкъапсу, москва деубзэ дебзейкIэ абыи къытхуихьын щыIэкъым.
Ди щхьэ зэрыдгъэпудыжамкIэ дыкъэнэжынущ.

Сэ согугъэ иджыри сыт имыщIэми езым и лъэпкъым зыригъэщIурэ Адыгэ Iуэху зэзыхуэн цIыхухэр къытхэту, мы лъэпкъым апхуэдэ бынхэр иIэу.
Утыку къыщихьапхъэм, захуэр щыжыIыпхъэм, москвам къезэгъыми западым къыхуагъэувами емыплъу, и лъэпкъым къезэгъыр ипэ иригъэщыфу. 
Aпхуэдэхэр щыIэу ялъагъумэ лъэпкъми къыдаIыгъынущ дэтхэнэ Iуэхури.

******

Dünyada hangi ulus olursa olsun geçerli kural şudur;
Bir halkın kendi gücüne dayanarak yapamadığı bir şeyi başkaları onun adına yapmazlar.
Eğer yapıyorlarsa bunda mutlaka bir terslik, perde arkasında bir başka plan var demektir.
Açık konuşmak gerekirse bu gün halkımızın durumu pek de parlak değil.
Toplumun bir gücü yok, geneli kucaklayan güçlü bir organizasyonu yok.
Bu halkın parlamentosudur diye güvendiğimiz dçb.nin bu gün kendisine iş edinip uğraştığı meselelere bakınca, bizim umut ettiklerimizle bu örgütün kendisine meşgale edindiği konuların bir biri ile alakası olmadığını görebiliriz.
“Bu olimpiyatları ne kadar da güzel yaptınız” diyerek Moskova’ya yağ yakmak onların işi değildi.
Çerkes politikası ile ilgilenenleri izlemek ve fişlemek üzere bize maddi kaynak sağlayın diye Moskova’ya proje sunmak da onların işi değildi. Her şey bir yana, bu çok büyük bir ayıptır kendi halkına karşı yapılmış.
O da yetmez gibi, yönetim kurulu üyelerinin rızası olmadan haberi olmadan onlar adına beyanat vererek “bu halkın tek ve yegane temsilcisi biziz, diğerleri hepsi ayak takımıdır, başkalarının hizmetindedir” demek de yakışan bir davranış değildi.

Diğer tarafa dönüyorum;
Ortada başka baka gruplar var, elini kimin tuttuğunu bilmediğiniz, arkasında kimin olduğunu bilmediğiniz, faaliyetlerinde bir çok şüphe uyandıran ipuçları görebileceğiniz birileri dolaşıyor ortalıkta.
Bu gruplar da sürekli dçb şunu yaptı, dçb bunu yaptı diyerek, dçb.nin işlediği hataların ve mevcut olumsuzlukların üzerinde tepinerek bizi kendi istedikleri yöne kanalize etmeye çalışıyorlar. 
Gerçeği söylemek gerekirse bu iki yanlıştan bir tanesi olmazsa diğeri de kendiliğinden ortadan kalacak. Çünkü bunlar birbirlerinin hatalarına dayanarak varlıklarını sürdürüyorlar.

Fakat hepsinin unuttuğu bir hakikat var ;
Eğer arkanda halk yoksa, gündeme getirdiğin bir işe halk sahip çıkmazsa hiçbir sonuç alamazsın, hiçbir yere varamazsın.
Biz sorunlarımızı çözeceksek kendi gücümüze güvenmek zorundayız, başkaları bizim için parmağını bile oynatmaz. Bunu artık dünyada olan bitenden anlamış olmamız gerekir.
Kirli Amerikan oyunlarına alet olmakla bir yere varmayacağımız gibi, Moskovaya yaltaklanıp yalakalık ederek de bir yere varamayız.
Kendimizi aşağılamış/aşağılatmış olduğumuzla kalırız.

Ben umudumu kaybetmedim, her ne yaparsa kendi halkının gücüne güvenerek yapacak,Çerkes sorunlarını kendi halkına yaslanarak gündeme getirecek insanlarımız olduğunu sanıyorum. 
Bu halkın böyle evlatları olduğuna inanıyorum.

 

Бабыгу Эргун


Комментарии 4

 1. Упсэу, утхъэж Бабыгухэ Эргун! Къэптхар, хуабжьу щыпкъэщ! Тхьэм, АДЫГЭ 1УЭХУ зезыхуэ ГУП къыдигъэгъэщ1!? 

 2. Çevir kazı yanmasın...DÇB yi temize çekemeyince öbürlerinide şaibeli yapmış...İşte yazmasan sana küsenmi var be adem..Ömrünüz Nalçikte yaşadığınız için Diasporayı hor görerek geçecek...SİZEDE YAZIK...

 3. Zı lepkım ezım huemışçIer negueşçIım kıhuişçIenukım.

  (Babıgu Ergun)

  Duneym habzeu şçızekIuer mıraşç;
  Zı lepkım ezım huemışçIer negueşçIım abı kıhuişçIenukım.
  KıhuişçIeu şçıtme abı zı şçıuage helşç, Iemal imıIeu zı gupşçıse gepşçkIua kuelşç.
  Nobe di lepkım i Iuehur şçIaguekım pejır jıtIenume.
  Lepkım zı karu iIekım, zı organizatse iIekım. 
  Kehu kaşçIem adıgem i nekIe eplu de kıdezegır kıhezıhın abı i telhe hun zı zeguhenıge diIekım.

  Mı lepkım i parlamentşç jıtIeu ketlıte duneypseu adıge haser, nobe Iuehu jiIeu ziuj ithem uyeplme, de dızerıgugamre abı zırahuemre zıkIe zerızetemıhuer keplagunuşç zanşçIu.
  Sıtu daheu zefIevgekIa mı olimp djeguher jiIeu moskva desım eubzenır abı kalısırkım.
  «Adıge lepk Iuehu zezıhuehem dıpeuvınu ahşe kıdeft» jiIeu moskva eleIunıri kalısırkım,pseuri lenıkue egezi emıkIuşç ar.
  Ari irmıkuju hesaşçhem het negueşçI keral hasehem yamışçIeheu, abı ya tsIekIe unafe kişçteu «deraşç mı lepkım i tsIekIe utıku itır, adreher pseuri mıhumışçIe gupşç» jiIenu, ari kılısırkım ikIi kyekIurkım.

  AdekIe zıbogazeri negueşçI gup guerher itşç utıkum, i Ieper het iIıgmi i kuagım het kıkuetmi umışçIeu, ya lejıgehem gurışçhue şçapher guneju kışçıplagu.
  Aheri zepımıu mça’m mır işçIaşç mor işçIaşç jaIeure, utıku il kuenşagehem mıhumışçIagehem teudjıhyure ezır zıhuyem dıraşelIenu iuj itheşç.

  KIeşçu jıpIeme, lenıkuitIımi zım adrem i kenşager kigelagueure ezım ya gupşçısekIer zahueu "kıtşçagehunu" iuj itheşç.
  Pejır jısIenşçi mıhem zır şçımıIeme adreri şçıIenukım, tIuri zır zım i kuenşagem huyenıkueuraşç utıkur yaIıgıfın papşçIe.

  Aue pseumi kaşçıgupşçer mıraşç :
  Ui şçIıb lepkır kıdemıtme, kyephejya Iuehur lepkım kıbdimıIıgme uzdınesın şçıIekım.
  De di Iuehu dekIınume, di karu dışçıgugıju de ezım zefIethın huyeşç, negueşçIım kıthuişçIen şçıIekım.Mır nobe kıdgurıIuaue şçıtın huyeşç duneym kışçıhu kışçışçIemkIe.
  Amerikan politike mıhumışçIehem dızınihesın zerışçımıIem huedekapsu, moskva deubze debzeykIe abıi kıthuihın şçıIekım.
  Di şçhe zerıdgepudıjamkIe dıkenejınuşç.

  Se soguge idjıri sıt imışçIemi ezım i lepkım zırigeşçIure Adıge Iuehu zezıhuen tsIıhuher kıthetu, mı lepkım aphuede bınher iIeu.
  Utıku kışçihyaphem, zahuer şçıjıIıphem, moskvam kyezegımi zapadım kıhuageuvami emıplu, i lepkım kyezegır ipe irigeşçıfu. 
  Aphuedeher şçıIeu yalagume lepkmi kıdaIıgınuşç dethene Iuehuri.

   

  Бабыгу Эргун

 4. Афэрым, си къуэш Эргун! Ummak bir strateji degildir

  Последние публикации

  Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

  Подписаться