Польшэм и Шъхьафит мафэ ехъулIэу Адыгэ лъэпсэгъэкIодыр щаштэнэу лъэIу агъахьыгъ

Лъэпкъ Iофым дэлажьэхэу нэбгырэ 52-рэ къэралыгъуи 10-м щыщхэу Польшэм ипащэхэм Адыгэ лъэпсэгъэкIодыр щаштэнэу лъэIу-тхылъыр афагъахьыгъ. Iофым кIэщакIо фэхъугъэхэр «Адыгэ хэгъэгупсэхэр» зыфиIорэу, Истамбыл зыгупчэу, Дунаем изэхэт цIыф купыр ары. Ягъахьын зытырагъэфагъэр – шэкIогъум и 11-ыр – хэгъэгоу зыфэтхагъэхэм и Шъхьафит мафэу шыхегъэунэфыкIы.

КIэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, лъэIу-тхылъым дакIоу Истамбыл пэмычыжьэу щыт чылэу Полонез кёй зыцIэм къэбаргъэIу зэIукIэ щашIыщт. Ащ адрэ зытегущыIэтхэм ахэтэу къыщаIощтыр – джырэ благъэ Украинэрэ Польшэрэ ямызакъоу мыщ фэдэ лъэIу-тхылъхэр нэмыкI къэралыгъохэми анагъэсыщтых.

КъэIогъэн фае, Полонез кёй чылагъор загъэпсыгъэр Урыс-Кавказ заом ыуж. Ащ щыпсэухэрэр Польшэм щыщ зэолIыхэу адыгэхэм адэзэуагъэхэм атекIыгъэхэр ары.

 11.11.2014


Зиусхьанэу Польша и президентэу Бронислав Коморовский;

Зиусхьанэу Польша Парламентым итхьаматэу Радослав Сикорский;

Зиусхьанэу Польша Сенатым итхьаматэу Богдан Борусович;

Зиусхьанэу Польша и министр шъхьаIэу Эва Копач;


Я 18-рэ ыкIи я 19-рэ лIэшIэгъухэм ти Адыгэ хэгъэгу ичIыгу ыштэным пай Урысые империем адыгэ лъэпкъым инахьыбэр зыщагъэкIодыгъэ лъэпкъгъэкIодыр къытишIылIагъ. Къэнэжьыгъэхэри лIыгъэкIэ ичIыгу рафыгъэх. Ахэр рафы зэхъуми урысые империем зэрихъухьагъэм тетэу минишъэ пчъагъэхэр лIагъэх. Урысые Империем «адыгэхэр арэп ищыкIэгъагъэр, адыгэмэ ячIыгу» ары.

Хэку ифыныри 1864-рэ илъэсым ыужы фэшъхьаф ушъхьагъэхэмкIи лъагъэкIотагъ. Iэбжыб нахь мыхъоу къэнэжьыгъэ адыгэри ячIыгу къагъэбгынэным пай атеIукIэщтыгъэх щыIакIэ аратыщтыгъэп.Ащ ехьыл1агъэ пстэури архивмэ ак1элъ. Ащ пэмык1эуи зылъэгъугъэхэм къатхыжьыгъэхэри къыдагъэк1ыгъ.

Непэ адыгэ лъэпкъым изыпшIанэ фэдиз мин 700 хъурэ цIыфхэр Черкесием щаугощыгъэхэу чIыгу такъырхэм зэпэIапчэхэу щэпсэух. Урысые Федерацием зы лъэпкъ хъурэ адыгэхэр зэфэшъхьаф лъэпкъым фэдэу цIэ зэфэшъхьафхэмкIэ яджэх, субъект зэфэшъхьафхэм зэпэIапчэхэу щагъэпсэух.

ИтIани лъэпкъгъэкIодым ыкIи хэку ифыным ыпкъ къикIэу адыгэ лъэпкъым и % 90-р ичIыгу имысэу дунаем итэкъухьагъэу къэралыгъо шъэныкъом къехъумэ арысых. ЯчIыгу имыс адыгэхэм цIыфыгъэ шапхъэхэм адиштэрэ «чIыдэлъф лъэпкъым ихэкужъ зэпхыныгъэхэр дыриIэн» фитыныгъэхэр яIэп. Урысые Федерациер ихэку рафыгъэ адыгэхэр яхэку къихьажьышъунхэу фитыныгъэ яIэхэр егъэзыгъэхэу щытыми афидэрэп. Сирием щыкIорэ заом ыпкъ къикIэу машIуитIумэ азфагу къыдэнагъэ адыгэхэр, аукIынхэмкIэ щынагъохэр щыIэ пэтэу я хэку агъэзэжьынхэу зыкIэдэугъэхэр Урысые Федерацием гулъитэнэуи фэягъэп.

«Адыгэ лъэпкъ Iофыр» демократичнэу, хабзэм, шъапхъэм диштэу къэзыIэтырэ адыгэ активистхэр къеубытых, гъунэ лъефых, атеIукIэ. Мы щытыкIэр теплъэ зэфэшъхьафхэр иIэу джыри лъагъэкIуатэ.

Урысые Федерацием исубъектыхэу Къэбэртае-Бэлъкъэр Республикэм и Парламентыр 1992-рэ илъэсым Мэзаем и 7-м (№ 977-ХII-B) унашъоу ыштагъэмрэ, Адыгэ Республикэм и Парламентым 1996-рэ илъэсым Мэлылъфэгъэгъум и 29-м 64-1 номеркIэ унашъоу ыштагъэмкIэ Урыс - Адыгэ заом и лъэхъаным адыгэмэ лъэпкъгъэкIод зэрэрашIылIагъэр аумысы ыкIи Урысые Федерациеми ар ыштэнэу кIэдэугъагъэх.

Грузие (Хъурцэ) къэралыгъор 2011-рэ илъэсым ЖъоныгъуакIэм и 20-м Адыгэ лъэпкъым илIыкIохэр зэрэкIэдэугъагъэм ыпкъы къикIэу и парламентым ыштагъэ унашъомкIэ Адыгэ лъэпкъым лъэпкъгъэкIод зэрэрашIылIагъэр зыштагъэ апэрэ къэралыгъо шъхьафит хъугъэ.

Мы унашъом къызэрилъытэрэмкIэ Урысые Империер 1763-1864-рэ илъэсхэм азыфагу щыкIуагъэ заом адыгэ лъэпкъыр ичIыгу рафыгъ ыкIи ахэмэ ячIыгу пэмыкI лъэпкъыхэр (урысхэр) рагъэтIысхьагъэх. Заом хэмыт цIыф жъугъэхэр (гражданский) дзэ кIуачIэхэмкIэ и нэхъыбэр ыгъэкIодыгъ. Гъаблэ къыгъэхъущтыгъ ыкIи зэIэпахырэ узхэр къахитIупщыхьащтыгъ.

Грузие (Хъурцэ) къэралыгъор ЖъоныгъуакIэм и 20-м 2011-рэ илъэсым Адыгэ лъэпкъыр зэрэкIэдэугъэм ыпкъы къикIэу и парламентым щиштагъэ унашъомкIэ ООН-м (Зэхэхьагъэ къэралхэм) хэхьарэ апэрэ къэралэу хъугъэ.

Грузие (Хъурцэ) Парламентым ыштагъэ унашъом къызэриIорэмк1э Урысые империер 1763-1864 илъэсхэм азфагу щыкIуагъэ заом Адыгэхэр ячIыпIэхэм раукъобзыкIыгъ ыкIи я чIыгухэм пэмыкI лъэпкъыхэр (урысхэр) къащэхэзэ рагъэтIысхьагъэх. Заом хэмыт цIыф жъугъэхэр агъэпшъынэзэ дзэ 1офхэр зэрахьагъ. Зыми емыпхыгъэ лъыплъакIохэм зэралъытэрэмкIэ Адыгэ лъэпкъым щыщэу мэхьанэ зиIэ минишъэ пчъагъэхэр гъэнэфагъэу агъэкIодыгъап. ФэшIэу гъаблэ рашIахьыгъ ыкIи заом хэмыт цIыф жъугъэхэр агъэкIодынэу зэIэпахырэ узхэр къырахьагъэх.

Грузие (Хъурцэ) Парламентыр 1907 илъэсым Чъэпыогъум и 18-м IV-рэ Гаага зэгурыIоныгъэм ыкIи 1948-рэ илъэсым къыдэкIыгъэ «лъэпкъгъэкIодыр мыхъуным ыкIи пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным» фэгъэхьыгъэ зэгурыIоныгъэхэм зэритымкIэ Адыгэмэ арашIылIагъэхэр лъэпкъгъэкIодэу зэрэщытыр къыIуагъ.

Дунаем чIыпIэ зэфэшъхьафхэм щыпсэурэ Адыгэ фитыныгъэхэм апылъхэмрэ черкес активистхэр 21.06.2014-рэ илъэсым Адыгэ лъэпкъгъэкIодыр ыштэным пай Украинэ къэралыгъом тхылъхэр фагъахьыгъ. Украинэ къэралыгъор ахэмэ джэуап аритыжьи, Украинэ къэралыгъом и тхьаматэу зиусхьанэу Петр Порошенко унашъо къафишIи, Украинэ Парламентым хэтэу зиусхьанэу Олег Лящко-р «Адыгэ лъэпкъым рашIылIагъэ лъэпкъгъэкIодым тегущыIэнхэу ыкIи аштэнэу» Украинэ и апшъэрэ Радэу Парла ментым зэрэхилъхьагъэр ыкIи ар № 4203 -рэ зэратхыгъэр къагъэунэфыгъ. Зигугъу тшIырэ хэбзэ-унашъо ашIынэу халъхьагъэм гухэлъэу иIэри «Урысые империем 1763-1864 илъэсхэм азфагу Къэфкъасым щыригъэкIокIыгъэ хъункIэкIо политикэм ыпкъы къикIэу Адыгэ лъэпкъым рашIагъэ лъэпкъгъэкIодыр зэраштэщт Iофыгъом ехьылIагъэу шIэныгъэ ыкIи тарихъ мэхьанэ зиIэ кIэгъэкIонхэри ягъусэу политик ыкIи хэбзэ Iофхэр рагъэжь эным» зэрэфэгъэхьыгъэр къыхагъэщыгъ.

Амэрикэ зэгот къэралхэм (США) и штатэу New Jersey, Преспект Парк, Халедон зыцIэ администрациехэр, зэкIэлъыкIохэу ЖъоныгъуакIэм и 21-рэм 2014-рэ илъэсым ыкIи бэдзэогъум и 17-м 2014 илъэсым Адыгэмэ лъэпкъгъэкIод зэрашIылIагъэр телъхьа шъыпкъэ кIэгъэкIонхэр фашIызэ аштагъ.

Адыгэ Iофыгъор, Адыгэ лъэпкъгъэкIодым ыкIи ячIыгу къызэрэрафыгъэм ыпкъ къикIыгъэу щыт. Мы Iофыгъори зэшIозыхынэу зыпшъэ илъыри Урысые Федерациер ары. Адыгэ Iофыгъом ехьылIагъэу я 21-рэ лIэшIэгъуми Урысые империем ишIыкIэхэмкIэ зекIорэ Урысые Федерациер, Iофыгъо пстэумкIи а зекIуакIэ дэдэр зэриIэр, Украинэм хэт Крым зэриштагъэр ыкIи къочIыпIэ Украинэм щыпсэурэ урысыбзэ зыIулъхэм атеIук1эх ыIоу мышъыпкъэ телъхьапIэхэр къызфигъэфедэзэ, Украинэр зэрэпсаоу ыштэн игу зэрэхэлъыр ыкIи ащ къыкIэлъыкIоу КъочIыпIэ Европэр ыкIи Польшэм фэгъэзагъэу шъхьаихыгъэ гъэщынэн политикэр зэриIэр къэлъэгъуагъ. Мы блэкIыгъэ лъэхъан чыжьэмэ ягупшысакIэу «чIыгу ыштэзэ нахь зыхигъэхъоныр» Урысые Федерациер зэрэдунаеу агъашIагъозэ непэрэ лъэхъаным къынигъэсыгъ.

Мы чIыпIэм къыхэдгъэщызэ игугъу тшIын фаер ; Адыгэ лъэпкъымрэ Польшэ къэралыр икIи лъэпкъымрэ азфагу лъэхъан чыжьэхэм къапкъырыкIырэ, хабзэ афэхъугъэу ыкIи шIуагъэ зыпылъ зэдеIэжьыныр, Адыгэ лъэпкъымкIэ мэхьанэшхо ыкIи осэшхо иIэу щыт.

Польшэр апэрэу 1795, ятIонэрэу Iоныгъом и 1-м 1939-рэ илъэсым тIогъогогъо хъункIэкIо техакIохэр тезэрэгуагъэх. Урыс техакIохэм аубытыгъэ Польшэр 1830 ыкIи 1863-рэ илъэсым шъхьафитыныгъэ ныпыр къыIэтыгъ. Польшэм щыкIорэ зауитIуми Черкесиери а пый дэдэм пэуцужьыщтыгъ. Польшэ и хэкупсэхэр Урысые дзэм къыкIатхъужьыхэзэ ыкIи егъэзыгъэу зыдагъэкIуагъэ чIыпIэхэм къарыкIыхэзэ Адыгэмэ я шъхьафитыныгъэ заом хэлэжьагъэх. Заом зэрэхэлэжьагъэхэм имызакъоу Черкесием и модернизацием хагъэхъуагъэх. Ащыщыбэмэ Адыгабзэ зэрагъэшIагъ, Адыгэхэри къащэхэзэ благъэ зэфэхъугъэх.

Польшэ и хэкупсэхэм ящыщыбэ, заом дыхэтхэу, Черкесием и шъхьафитыныгъэ заом къыдеIэхэу политикэри зэрахьагъ. ГукIи, псэкIи, мылъкъукIи хэлэжьагъэх. ЗыцIэ Адыгэ тарихъым хэхьагъэмэ ащыщэу зыр Адам Чарторыйкий ары. Адыгэ шъхьафит заом и аужырэ илъэсхэм хэтыгъэхэ зэолIхэми, ахэмэ я унэшъошIэу Теофил Лапинскэри лъытэныгъэ афэтшIызэ тыгу къэтэгъэкIыжьых. Мы кIэн лъапIэу къытфэнагъэр лъэпкъитIумэ азфагу зэкъошныгъэу къыдэхъуагъэр Адыгэ лъэпкъым ыгу непэ фэдэу илъэу лъэк1уатэ.

КъэIогъэн фаемэ ащыщэу, Маршал Юзеф Пилсудский Урыс-Совет гъэрхэу щыIэ лъэпкъыхэмрэ узэрэдеIэжьыным махьанэ иIэр зышIэрэ лидерэу щытыгъ. Мы рамкэм къыхиубытэу Польшэр, 1920-рэ ыкIи 1930-рэ илъэсхэм «Прометей» движением ибысымэу щытыгъ. 

Прометей псэр 1989-рэ илъэсым икIэрык1эу къызэхъужьым Польшэр, гурыт ыкIи къочIыпIэ Европэ къэралыгъохэр НАТО ыкIи Зэгот Европэм хэхьанхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъ. Украинэ ыкIи Грузиер (Хъурцэр) модерн Европэ хэгъэгу хъунхэу яшIуагъэ аригъэкIыгъ.

ШэкIогъум и 22-м 2007-рэ илъэсым Польшэ къэралым и тхьаматэщтыгъэу джы щымыIэжъ Лех Качинскэр зыхэлэжьагъэ зэхэхьэм Тифлис Прометей и сын агъэуцугъ. Прометей и псэр Къэфкъасым щыпсэущтыгъ. Икъэлэшъхьа1эм Прометей и сыныр зыдагъэуцуагъэ Грузиер (Хъурцэр) 2011-рэ илъэсым Адыгэ лъэпкъгъэкIодыр ыштагъ. Тэ Прометей и сыныр зэгорэм Черкесием и къэлэшъхьаIэри къыгъэкIэрэкIэщтыр тшIошъ мэхъу. Непэ дунаем итэдырабгъукI зэбгырафыгъэ, и хэку къинэжьыгъэ тIэкIури зэпэIапчIэхэу, Кремлэм и теIукIэ кIэгъ чIэс Адыгэ лъэпкъым ымакъэ къохьапIэ дунаем щызэхахынымк1э Прометей движением мэхьанэшхо зэриIэр тшIошъ мэхъу.

«Тэри шъори тишъхьафитыныгъэм пай» (Za naszą i waszą wolność) Адыгэ – Черкес лъэпкъым лъэпкъгъэкIод зэрэрашIылIагъэр шъуштэнэу ткIэдао.

ЛъытэныгъэкIэ.

КIэтхагъэхэр:

1. Хьапый Джэудэт Йылдыз,Тыркур, къ.Истамбыл, кIэлэегъадж, тхакIо,Cherkessia.net сайтым и тхакIо; 
2. Махмуд Би, Тыркур, къ.Бурса, тарихъытх, тхакIо, Cherkessia.net сайтым и тхакIо;
3. Хъуадэ Аднан, Черкесиер, къ. Мыекъуапэ,Адыгэ Хэкупсэхэм ЧеркесиемкIэ я лIыкIу;
4. Адель Башкауи, Иорданиер, къ. Амман, Черкес активист;
5. Ияд Ягуар, Америкэ Зэгот Къэралхэр (США), Дунае Черкес Советым и тхьамат;
6. Абрэдж Альмир, Черкесиер, къ. Мыекъуапэ, тарихълэжь; 
7. Ацумыжъ Хьилми, Черкесиер, къ. Мыекъуапэ, блоггер,Cherkessia.net сайтым и тхакIо;
8. Кубэ Нурхьан Фидан, Тыркур, къ. Истамбыл, ОрэдыIо, Адыгэ Хэкупсэхэм со-пресс-секретарь;
9. Шъхьалахъо Рагып Метэ, Тыркур, къ. Сакарйа, Адыгэ Хэкупсэхэм со-пресс-секретарь;
10. Къэбард Андзор, Урысыер, къ. Москва, Черкес активист; 
11. Бэщто Аслъан, Черкесиер, къ. Нальчик, Черкес активист; 
12. Ахъуэхъу Андзор, Черкесиер, къ. Нальчик, Черкес активист; 
13. КIэщ Руслъан, Черкесиер, къ.Нальчик, Черкес Союзым и координатор;
14. Хьабрацу Мурат Озден, Тыркур, къ. Истамбыл, Малтепэ Черкес Дернеги-Адыгэ Хасэ и тхьамат;
15. Хъущт Семихь Акгюн, Тыркур, къ. Истамбыл, тхакIо, Cherkessia.net и тхакIо;
16. Къурмэл Омер Айтек, Тыркур, къ. Истамбыл, шIэныгъэхэмкIэ доктор, Cherkessia.net сайтым и тхакIо;
17. Тхьаухъо Зухъер, Израил, Кфар Кама, Адыгэ Музей;
18. Къардэн Мурат Йылдырым,Тыркур, къ. Истамбыл, Адвокат, шIэныгъэхэмкIэ доктор, Адыгэ Хэкупсэхэм со-пресс-секретарь;
19. Жадэ Умар, Тыркур, къ. Сакарйа, Cherkessia.net сайтым и редактор;
20. Хьаткъо Вурал Байрам, Тыркур, къ. Истамбыл, Cherkessia.net сайтым и тхакIо;
21. Цушъхьа Умар, Тыркур, къ. Измир, бзэшIэныгъэлI, Cherkessia.net сайтым и тхакIо;
22. Ещ Мустаф Саадэт, Тыркур, Истамбыл, Плюралист Демократик Партием и тхьамэтэ гуадз;
23. Бэлъкъэр Селчук, Тыркур, къ. Ван, Университет кIэлэегъадж, тхакIо;
24. Хьабэхъу Джина,Америкэ Зэгот Къэралхэр (США),Черкес активист;
25. ТхьалI Саджит Тунч, Тыркур, къ. Истамбыл, Малтепэ Черкес Дернэги (Адыгэ Хасэ) и гъэцэкIакIо куп хэт;
26. Хьатх Йалчын Карабулут, Тыркур, къ. Истамбыл, Малтепэ Черкес Дернеги-Адыгэ Хасэ и гъэцэкIэкIо куп хэт;
27. Шэуджэн Фарук Арсландок, Тыркур, къ. Истамбыл, банкир;
28. Шэулэхъу Эрдинч Унсалан, Тыркур, къ. Мараш, Cherkessia.net и тхакIо; 
29. Тхьагъушъэ Эмре Акджан, Тыркур, къ. Адапазары, Адыгэ Хэкупсэхэм я активист;
30. Къэлэкъутэ Энвер Саглам, Тыркур, къ. Истамбыл, Газиосманпаша Черкес Дернеги-Адыгэ Хасэ и гъэцIэкIэк1о куп хэт;
31. МыкIод Нахьиде Демир Айбат, Тыркур, къ.Конйа, Конйа Черкес Дернеги – Адыгэ Хасэм и тхьамат;
32. ЩэшIэ Аслъан,Черкесиер, къ. Мыекъуапэ, ИА агентствэу Натпрессым иредактор шъхьаI;
33. Цей Йылмаз Дёнмез, Тыркур, къ. Амасйа, Адыгэ «Бзэ Хасэм» и тхьаматэ гуадз;
34. ХьакIаше Еркан Батыр, Тыркур, къ.Кайсери, Gusips.net сайтым и тхакIо
35. Мэлгощ Илхьами Демир, Тыркур,къ. Токат, Козлу Кавказ Хасэм и тхьамат;
36. Йеткин Инанёз, Тыркур, къ. Истамбыл, Адвокат;
37. Хъуак1о Фехьим Сарач, Тыркур, къ. Истамбыл, Cherkessia.net и тхакIо; 
38. Пхъауэ Омер, Франсия, къ. Париж, Черкес активист;
39. КIокIо Джанер, Тыркур, къ.Кайсери, Адыгэ Хэкупсэхэм я активист; 
40. Мурат Демирхан, Тыркур, къ. Анкара, шIэныгъэхэмкIэ доктор;
41. Щэуджэн Омер Эркан, Германиер, къ. Мюнхен Черкес Институтым игъэцэкIэкIо купым хэт;
42. ЕкIуащ Йюксел Нида,Тыркур, къ.Маниса, Черкес Дернеги и гъэцэкIэкIо купым хэт;
43. Кубэ Первин Матсон, Шведиер, къ. Гавле, музыкант;
44. Багъ Огуз Багджи, Автралиер, къ. Мелбурн, Черкес активист; 
45. ШъэошIу Нэфын Гючлю, Голандиер, къ. Амстердам, адвокат;
46. Молэ Исхьакъ, Йорданиер, къ. Амман, Черкес активист; 
47. Пщыгъусэ Текнур Башок, Тыркур, къ. Истамбыл, Адыгэ Хэкупсэхэм я активист;
48. Мощэ Хъусен Уламлы, Тыркур, къ. Йозгат, Адыгэ Хэкупсэхэм я активист;
49. Мэрзей Эрол, Тыркур, къ. Кайсэри, Адыгэ Хэкупсэхэм я активист;
50. Уфук Али Байсан, Франсиер, къ. Париж, Черкес активист;
51. Пхъауэ Зейнэп, Франсиер, къ. Париж, Черкес активист;
52. Хьахъу КъокIас, Израил, Кфар Кама, «Адыгэ Шъхьафитхэр» купым и тхьамат.

 

**********

 

11.11.2014

Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Pan Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski

Pan Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz

Jej Ekscelencja Premier Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz

Postulat w sprawie uznania aktu ludobójstwa na narodzie czerkieskim

W XVIII i XIX wieku, znaczna część ludności czerkieskiej została wymordowana w trakcie dokonanej na niej czystki etnicznej mającej na celu przejęcie naszej ojczyzny Czerkiesji przez Imperium Rosyjskie. Ocalali zostali masowo wypedzeni ze swojej ziemi i zmuszeni do życia na wygnaniu. Zgodnie z zamierzeniami Imperium Rosyjskiego, setki tysięcy z nich nie przeżyły podróży. Haslo władz i generalów rosyjskich głosiło: „Imperium Rosyjskie potrzebuje ziemi Czerkiesów, a nie samych Czerkiesów.”.

Po wypędzeniu w 1864 r. represje nie ustaly; pod rozmaitymi pretekstami i na różne sposoby część ludności czerkieskej, której udało się pozostać na ojczystych ziemiach była nadal prześladowana. Potwierdzają to liczne dokumenty z archiwów i zeznania swiadków.

Dziś w Czerkesji pozostala jedynie jedna dziesiąta oryginalnej ludności, tj. około 700 tys. osób rozproszonych i podzielonych na historycznych ziemiach. Czerkiesi, choć stanowią jeden naród, zostali skazani na funkcjonowanie w ramach sztucznie utworzonych przez ZSRR, a następnie Federacje Rosyjska jednostkach polityczno-administracyjnych, których nazewnictwo sugeruje odizolowane od siebie i różnorodne narodowości.

Obecnie, w wyniku ludobójstwa i wypędzenia, 90% Czerkiesow z konieczności żyje rozproszonych w ponad 50 różnych krajach z dala od rodzimych ziem. Czerkiesi żyjący na wygnaniu mają znikome możliwości i prawa utrzymywania kontaktów z

ojczyzną; zostało im odebrane podstawowe prawo każdego człowieka do życia w kraju przodków. Federacja Rosyjska konsekwentnie uniemożliwia powrót czlonków diaspory czerkieskiej na jej historyczne terytorium, nawet w pilnych i nie cierpiących zwloki przypadkach. Tocząca się na terenie Syrii wojna domowa pozostawila czerkiesow w środku zaciętych walk, lecz nawet podania uzasadnione zagrożeniem życia są odrzucane przez Federacje Rosyjską.

Poruszający tzw. „kwestię czerkieską” aktywiści, działający w sposób pokojowy i legalny, padają ofiarami przesladowań, jawnych bądź ukrytych zastraszeń oraz innych form nacisku.

Parlamenty Republiki Kabardyno-Balkarii i Republiki Adygei będące jednostkami administracyjnymi Federacji Rosyjskiej przyjęły uchwały odpowiednio 7 lutego 1992 r. (№977-XII-b) i 29 kwietnia 1996 r. (nr 64-1) o potępieniu ludobójstwa dokonanego na Czerkiesach w trakcie wojny rosyjsko-czerkieskiej i zwróciły się do rządu rosyjskiego o uznaniu tej zbrodni.

Gruzja, na wniosek narodu czerkieskiego, uznala fakt ludobójstwa dn. 20 maja 2011 r. jako pierwszy spośród czlonkow ONZ.

Zgodnie z uchwałą parlamentu gruzińskiego, Imperium Rosyjskie w czasie wojny trwającej w latach 1763-1864 dokonało czystki etnicznej na ludnosci czerkieskiej i osiedliło na jej terenach inne grupy etniczne (ludność rosyjską). W ramach ukarania cywilów, żołnierze rosyjscy wymordowali, zaglodzili i zarazili celowo śmiertelnymi chorobami zakaźnymi znaczną cześć rdzennej ludności tych ziem.

Parlament gruziński, w oparciu o IV Konwencje Haska z dn. 18 października 1907 r. i Konwencje ONZ w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r., uznal działania Imperium Rosyjskiego na terenach Czerkiesow za ludobójstwo.

Żyjacy w różnych częściach swiata działacze czerkiescy i ich zwolennicy dn. 21 czerwca 2014 r. zwolali konferencję w sprawie nagłośnienia ludobójstwa czerkiesów, w wyniku postanowień której został wystosowany oficjalny list to rządu Ukrainy o uznaniu powyższej zbrodni za fakt. W odpowiedzi z dn. 07 lipca 2014 r. ukraińskie MSZ

poniformowalo, iż Jego Ekscelencja Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko udzielił Ministerstwu odpowiednich instrukcji, a także o przedstawieniu w ukraińskim Parlamencie przez Pana Posla Olega Ljaszko projektu ustawy nr 4203 o uznaniu ludobójstwa Czerkiesów. Celem powyższej ustawy – jak wyjaśniono w liście – ma byc “zbadanie w oparciu o naukowe i historyczne dowody problemu ludobójstwa Czerkiesow mającego miejsce w latach 1763-1864 i dokonanego przez Imperium Rosyjskie w ramach polityki kolonialnej”.

W Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey samorządy miast Wayne, Prospect Park i Haledon uznaly odpowiednio 21 maja 2014 r., 19 lipca 2014 r. i 17 lipca 2014 r. istnienie niezbitych dowodow dokonania ludobójstwa narodu czerkieskiego.

Problem czerkieski powstal w wyniku ludobójstwa i wypędzenia, a odpowiedzialność za jego rozwiązanie leży po stronie Rosji. Federacja Rosyjska nawet w XXI w. na wielu płaszczyznach nadal działa w oparciu o modus operandi Imperium Rosyjskiego. Okupacja znajdującego się na terenie Ukrainy Krymu oraz propaganda szerzona wśród rosyjskojęzycznej ludności na wschodzie Ukrainy są środkami w drodze do celu, jakim ma być zajęcie całej Ukrainy, jak również zagrożenie Polsce. Ku oburzeniu społeczności międzynarodowej. Federacja Rosyjska pielęgnuje tradycje rodem z minionej epoki, w tym „rozrostu przez podbój i okupacje”.

Na tym etapie należy wspomnieć o wysoce cenionej przez naród czerkieski i mającej głębokie korzenie w historii obu narodów tradycyjnej solidarności z Polakami.

Polska została zaatakowana najpierw w 1795 r., a następnie 1 wrzesnia 1939 r. stając tym samym przed realnym zagrożeniem wymazania z kart historii. Znajdująca się pod okupacją rosyjska Polska dwa razy – raz w 1830 r., a drugi raz w 1863 r. – podniosla swój sztandar wolności w akcie buntu przeciw despotyzmowi Rosji. Zarówno Polska jak i Czerkiesja walczyly w tym okresie z tym samym wrogiem; cześć patriotów polskich opuszczając republiki rosyjskie i kraje emigracji stanela z Czerkiesami ramie w ramie w walce o wolność. Polsko-czerkieska solidarnosc nie ograniczala się jednak wyłącznie do sfery militarnej – wielu Polaków przyczyniło się do modernizacji i poprawy warunków zycia na ziemiach czerkieskich, a także zalożyla tam rodziny tworząc wiezi rodzinne pomiędzy obydwoma narodami.

Polscy patrioci udzielali Czerkiesom także wsparcia politycznego, finansowego oraz duchowego. W historii narodu czerkieskiego szczególnie ważne miejsce zajmuje Adam Czartoryski. Czcimy pamieć polskich ochotników i ich dowódcy Teofila Lapinskiego, którzy aktywnie uczestniczyli w ostatnim okresie czerkieskiej wojny o niepodległość. To bezcenne dziedzictwo przyjaźni miedzy narodami trwale zapisalo się w pamięci Czerkiesow i do dziś jest niejednokrotnie wspominane.

Należy zauwazyć, ze sam Marszalek Jozef Pilsudski bedacy wybitnym przywodcą podkreslal niejednokrotnie konieczność współpracy miedzy narodami zniewolonymi przez Rosje. Dokonujac reform w latach 1920 i 1930 obudzil w tych narodach ducha prometejskiego, dzięki czemu w 1989 r. Polska nie tylko odrodzila się, ale także wraz innymi krajami Srodkowej i Wschodniej Europy została członkiem NATO i Unii Europejskiej. Ruch ten przyczynil się także do dynamicznego rozwoju Ukrainy i Gruzji, które staly się nowoczesnymi państwami.

W dniu 22 listopada 2007 świetej pamięci Pan Prezydent Lech Kaczynski wziął udział w uroczystościach w Tibilisi i wzniosl tam pomnik Prometeusza by upamiętnić jego ducha wciąż zyjacego na Kaukazie. Gruzja, w której stolicy stanal pomnik Prometeusza uznała za fakt ludobójstwo dokonane na narodzie czerkieskim w 2011 r. My także wierzymy, iż pewnego dnia postawimy wlasny pomnik Prometeusza w naszej niepodleglej stolicy. Jako naród, którego większość rozproszona jest po całym swiecie, a garstka pozostala na ojczystej ziemi zyje rozbita na plemiona, nieustannie uciskany przez Kreml uważamy, ze ruch prometejski umożliwi naszemu glosowi dotarcie do krajów Zachodu.

"Za naszą i waszą wolność" – zwracamy się z prośbą o uznanie przez Rzeczpospolita Polska ludobójstwa dokonanego na naszym narodzie.

 

Z poważaniem, Wnioskodawcy:

1. HAPİ CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TURCJA,Historyk,Pracownik Naukowy,Autor Strony Cherkessia.net

2. MAHMUT Bİ- BURSA/TURCJA,Historyk, Naukowiec,Autor Strony Cherkessia.net

3. KHUADE ADNAN – MAYKOP/CZERKİESJA ,Reprezentant Organizacji Patrioci Czerkiesji.

4. ADEL BASHQAWI – Amman/JORDAN,Działacz Organizacji Czerkesja.

5. IYAD YOUGHAR- STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,Prezydent Międzynarodowej Rady czerkieskiej.

6. ALMİR ABREG-Historyk -MAYKOP/ Czerkiesja

7. AÇUMIJ HİLMİ ÖZEN- MAYKOP/CZERKİESJA ,Autor Strony Cherkessia.net

8. KUBE NURHAN FİDAN – STAMBUŁ/TURCJA,Autor Strony Cherkessia.net - Rzecznik Prasowy.

9. ŞALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TURCJA, Nauczyciel, Czerkes Patriota.

10. KABARD ANDZOR- Czerkies Działacz – MOSKWA /FEDERACJA ROSYJSKA

11. BEŞTO ASLAN -Czerkies Działacz - NALÇİK /Czerkiesja

12. ANDZOR AHAHOV- Czerkies Działacz- NALÇİK/Czerkiesja

13. ÇEŞ RUSLAN- Koordynator - Stowarzyszenia czerkieskiego- NALÇİK/Czerkiesja

14. HABRAÇÖ MURAT ÖZDEN -STAMBUŁ/TURCJA, Maltepe Prezes Stowarzyszenia czerkieskiego.

15. HUŞT SEMİH AKGÜN – STAMBUŁ/TURCJA ,Pisarz, Działacz Organizacji Patrioci Czerkiesja.

16. Dr. ÖMER AYTEK KURMEL -STAMBUŁ/TURCJA Naukowiec,Autor Strony.Cherkessia.net

17. ZOHER THAWCHO -IZRAEL/KFAR KAMA, Centrum Kultury czerkieskiej.

18. Dr. KARDEN MURAT YILDIRIM - STAMBUŁ/TURCJA, Adwokat, Rzecznik Prasowy Organizacji Patrioci Czerkiesja.

19. JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TURCJA, Edytor Strony Cherkessia.net 20. HATKO VURAL BAYRAM - STAMBUŁ/TURCJA-Autor strony Cherkessia.net

21. ÇUŞHA WUMAR- İZMİR/TURCJA, Filolog, Pisarz Strony Czerkesja.

22. YEŞI MUSTAFA SAADET- STAMBUŁ/TURCJA,Wiceprzewodniczący Partii Demokracji pluralistycznej.

23. BALKAR SELÇUK- VAN/TURCJA, Wykładowca - Pisarz.

24. GINA HABOUKH -STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,Działacz czerkieski.

25. THATL SACİT TUNÇ- STAMBUŁ/TURCJA, Maltepe Członek Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

26. HATX YALÇIN KARABULUT- STAMBUŁ/TURCJA, Maltepe Członek Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

27. ŞOGEN FARUK ARSLANDOK -STAMBUŁ/TURCJA, Bankowiec.

28. ŞEWLOK ERDİNÇ ÜNSALAN-K.MARAŞ/TURCJA,Pisarz strony Cherkessia.net

29. THAĞUŞE EMRE AKCAN -SAKARYA/TURCJA,Działacz Organizacji Partii Czerkiesja .

30. KALEKUTE ENVER SAĞLAM -STAMBUŁ/TURCJA,Pisarz, Gaziosmanpaşa Adıge Khase- Członek Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

31. MIQOD NAHİDE DEMİR AYBAT – KONYA/TURCJA, Konya Prezes Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

32. ŞAŞ’E ASLAN – MAYKOP/ÇERKESYA,Dziennikarz , Redaktor naczelny Natpressru.info.

33. TSEY YILMAZ DÖNMEZ- AMASYA/TURCJA ,Wiceprezes Stowarzyszenia Komunikacji językowej Adıge.

34. HAK’AŞE ERKAN BATIR - KAYSERİ/TURCJA, Adwokat,Pisarz Strony Gusips.net .

35. MELGOŞ İLHAMİ DEMİR- TOKAT/ TURCJA,Prezes Stowarzyszenia Kozlu Kafkas .

36. Dr. YETKİN İNANÖZ- STAMBUŁ/TURCJA, Adwokat

37. KHUAKO FEHİM SARAÇ- STAMBUŁ/TURCJA,Dyrektor

38. ÖMER PİHAVA- PARYZ/ FRANSA

39. KUEKUE CANER -KAYSERİ/TURCJA,Działacz Organizacji Patrioci Czerkiesja.

40. MURAT DEMİRHAN- ANKARA/TURCJA, Doktor,Inżynier Budownictwa.

41. SHEWCEN ÖMER ERKAN-MUNİCH/NİEMCY,Członek Zarządu Stowarzyszenia Tscherkessische İnstitut München.

42. YEKUAŞ YÜKSEL NİDA-MANİSA/TURCJA, Manisa Członek Zarządu Stowarzyszenia.

43. KUBE PERVİN MATSON- GÄVLE / SZWECJA,Pisarz,Muzyk.

44. BAĞ OĞUZ BAĞCI-MELBOURNE/AUSTRALIA

45. ŞEWOŞF NEFİN GÜÇLÜ-AMSTERDAM/ HOLANDIA, Adwokat.

46. İSHAQ MOLA- Amman-ÜRDÜN/Dzialacz Organizacji Partii Czerkesji

47. PŞIĞUSE TEKNUR BAŞOK- İSTAMBUL/TURCJA Dzialacz Organizacji Patrii Czerkesji

48. MAUSHE HÜSEYİN ULAMLI- YOZGAT/TURCJA Dzialacz Organizacji Patrii Czerkesji

49. MERZEY EROL- KAYSERİ/TURCJA Działacz Organizacji Partii Czerkiesja

50. UFUK ALİ BAYSAN- PARYZ/FRANSA - Działacz Organizacji Partii Czerkiesja

51. ZEYNEP PİHAVA - PARYZ/FRANCJA - Działacz Organizacji Partii Czerkiesja

52. HAXHU KOÇAS - Kfar-kama/IZRAEL - Özgür Çerkesler Prezes Ruchu Czerkiesja.

 

cherkessia.net

Комментарии 6

 1. Алыхьышхуэм фи мурадыр къывдигъэхъу, ди къуэшхэ, ди шыпху абы зи 1эпэ щ1эзыдза. 1уэху гъуэзэджэм иужь фихьащи, Алыхьым къывигъэхъул1э.
  Польскэ къэралми, я ц1ыхубэми, я унафэщ1хэми Алыхьыр арэзы къахуэхъу.

 2. Мышъыд  13 ноября 2014, 17:18 0

  Оллахьэ тэрэзым, джары узпылъын фаер, зытшэхьыжьын нахьи!!! Тхьам къытдегъэхъух!!!

 3. Польшэм л1ыгъэрэ,ц1ыфыгъэрэ къыхэфэнэу сыщэгугъы.

 4. Зи щ1эблэр ХЭКУМ, АДЫГЭУ псэуну хущ1экъур, милионн бжыгъэ дохъур! Тхьэм жи1эмэ, дэри АДЫГЭ зэхэтык1эм дыхуок1уэ. ТХЬЭПЭР зыгъэхьэзыру зи 1ЭПЭ щ1эздзахэм, ГЪАЩ1ЭБЭ дахэ ТХЬЭМ къывит! ВДЫДОЩТЭ ик1и ВДЫДО1ЫГЪ!!! ДИ ГУРЫЛЪЫР- ХЭХЭСЫР ХЭКУРЫС хъужынырщ!!! ЛЪЭПКЪЫМРЭ ХЭКУМРЭ- ЗЫ Щ1ЫЖЫНЫРЩ!!! ХЭКУР, ТХЬЭР ЗЫЩ!!!

 5. Хьэйнапэу тэхъуба? Лъэlуаlо тыхъужьы.

 6. Бэракъ  16 ноября 2014, 20:58 0

  Пчъэр къызыфы1уахырэр теорэр ары, зыгорэм дэгъоу къытхыгъ. Улъа1озэрэ къыбдэхъумы ари шыкур 1оф. Бэу тш1эк1одыгъ. Лъэ1уак1эми утегъэпсэхьыгъэн фай. Ари 1оф псынк1эп. Уинасыпмэ къыбдэхъун. Къэралъхэр бэу зэпхыгъэу хъугъэх, ак1эрыхьэгъуай.

  Последние публикации

  Подписывайтесь на черкесский инфоканал в Telegram

  Подписаться