Мэхъошхэу Сирием къикIыжьыгъэхэмрэ Хьахъукъоу тщыщхэмрэ благъэ зэфэхъугъэх 4

Анахъ пшъэшъэ гъэшIуагъэу Сирием къикIыжьыгъэмэ ащыщэу Мэхъош Гушъабэ Пэнэжькъауе чъэпыогъум и 15-м ахьыгъ. Пшъашъэм яунагъэкIэ илъситIу хъугъэу Пэнэхэс щэпсэух. Илъэсым къыкIоцI Руслъанрэ Гушъабэрэ зэпылъыгъэх, къэзэрэщэнхэу Iуагъэ зэдашIыгъэхагъ


Хьахъукъо лIакъоу хахъо зыфэхъугъэм чылэ мэщтыми нычахьэ щарагъэтхыгъ, адыгэ джэгуи унэгъуакIэ зышIэщтхэм афашIыгъ. Псауныгъэ пытэ яIэу, Алахьым къэзэрэщагъэхэр унэгъо насыпышIоу, унэгъо Iужъоу, зыми щымыкIэу къытхерэгъэуцу!

Гушъабэ апэрэ пшъашъ Сирием къикIыжьгъэ нэбгырэ минырэ ныкъорэм ащыщэу ихэкужъы щыдэкIуагъэр. Ащ къыхэкIэу Руслъанрэ Гушъабэрэ лъэубэкъу дахэу адзыгъэр щысэтехыпIэ хъунэу уегъэгугъэ. Алахьым лъэпэ мафэ ешIых! Тхьам бэрэ анахь губзыгъэмэ ащыщхэу тхерэгъэтых!

NarpressКомментарии (4)

 1. Адыгея  20 октября 2014, 17:25   0

  Дэгъум нахъ дэгъу! Адыгэ льэпкъэр джауштэу зэрэугъоижьыщт. 

 2. Ислам07  20 октября 2014, 22:31   0
  Жъы Тъэм здищ1
 3. хьапцэ  21 октября 2014, 00:00   0

  Машаллахь! Аллахьэ насып къарет! Еу Руслъан, адыгэ планым къеу, (сабыитф)! 

 4. Еджэрыкъуай  20 октября 2014, 19:29   0

  Тхьам унэго гъэш1эгъон еш1ых! Хэти ш1ы фай! Ш1ыр къятэкъок1эу бэрэ Дунаим тырегъэтых! Адрэ къэзгъэзэжьыхэри Тхьам ш1ук1э къытхегъэхьажьых!


Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Вход Зарегистрироваться