С черкесским новым годом! 4


Ди мафlащхьэ мысэхыжу, Ди жьэгупащхьэ мыужьыхыжу, Гъавэрэ ягъавэрэ дыщымыщlэу, Ди жьэгур нэхурэ хуабэу Етlэнэгъэ пlалъэ Тхьэм дынигъэс!Комментарии (4)

  1. Амук  22 марта 2015, 19:48   0

    Тхьэм ти льэпкъы и насып,зэк1эми атырегъак1у. Ти пчъагьэ хахъоу,ти хабзэ затхьэу,ти бзэ тырыпсалъэу,ти ч1ыгу тыщышъхьафитэу,тыбагъоу,Тхьэм тыщегъа1.

  2. Ди МАФ1АЩХЬЭ блэуэ, Ди ЖЬЭГУР хуабэу, Ди ЖЬЭГУПАЩХЬЭР нэхуу, ГЪАВЭРЭ ЯГЪАВЭРЭ дибэу, Ди Щ1ЭБЛЭР нэжэгужэу, Ди НЭХЪЫЖЬХЭР жьыщхьэмахуэу, Ет1анэгъэ п1алъэ, ТХЬЭМ динигъэс! 

  3. Уарп  23 марта 2015, 13:21   0

    Дахэу къэп1уагъ, Амук. 1эджи ш1агъэу узэхэтхыгъэп. Тхьам илъэсык1э мафэ тытрегъахь!!! Ори Адамэй, джаходэ къабзэу Тхьам ф1ык1э уибынри, ори фытригъахьэ! Ф1ыдэдэу псоури жьып1ашъ!

  4. Амук  23 марта 2015, 16:08   0

    Опсэу Уарп. Къыозэщынхэм нахьи нахьыш1уба,къыпфээзэщыхэмэ? Ары тикъэлъэгъуак1э зэтпхыгъэр.


Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Вход Зарегистрироваться